Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có khác nhau và phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn đăng ký. Thuế Ánh Dương Bà Rịa – Vũng Tàu xin chia sẻ các loại giấy tờ mẫu để làm hồ sơ trong bài viết này.

4 loại hình doanh nghiệp phổ biến

Trước chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần lựa chọn 1 loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu nhất. Trong thực tế, có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân: 1 cá nhân làm chủ và là đại diện pháp luật. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình. Đây là loại hình rất ít được lựa chọn vì có rủi ro pháp lý cao.
  • Công ty TNHH một thành viên: 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ, có thể thuê mướn người đại diện pháp luật. Chủ doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn góp đã đăng ký. Loại hình này được ưu tiên chọn hơn là doanh nghiệp tư nhân, nếu chỉ có 1 thành viên sáng lập.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: gồm 2 cá nhân (hoặc tổ chức) và có không quá 50 cá nhân (hoặc tổ chức) góp vốn, có thể thuê mướn người đại diện pháp luật. Chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đã đăng ký.
  • Công ty cổ phần: 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên góp vốn, có thể thuê mướn người đại diện pháp luật. Chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đã đăng ký. Công ty cổ phần có ưu điểm vì dễ dàng gọi vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Tuy nhiên, bạn không cần phải rối rắm. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp tương đối dễ dàng. Bạn chỉ cần dựa trên số thành viên để chọn loại hình là tốt nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp sau khi đăng ký, nên bạn không cần phải băn khoăn quá nhiều về việc này.

Bạn căn cứ vào số thành viên tham gia góp vốn để lựa chọn loại hình doanh nghiệp như sau:

  • Công ty TNHH một thành viên: chỉ có 1 thành viên góp vốn và là chủ sở hữu, có quyền quyết định tối cao.
  • Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên: có từ 2 – 50 thành viên góp vốn.
  • Công ty cổ phẩn: có từ 3 cổ đông góp vốn trở lên.

Đây là 3 loại hình được lựa chọn nhiều nhất vì chỉ chịu trách nhiệm pháp lý hữu hạn dựa trên số vốn đã đăng ký mà thôi.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân. (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hiệu lực).

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload⇓

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); Download mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên ⇓

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Download ⇓

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload ↓

2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức); Download mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload ⇓

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân(Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức)Mẫu điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Trên đây là mẫu 4 bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đối với các loại hình doanh nghiệp hoặc chi nhánh, vpdd khác…. bạn có thể truy cập và download tại đây.

Tham khảo thêm

Những điều cần biết khi thành lập công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Những lưu ý khi thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Vũng Tàu

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Vũng Tàu

Dịch vụ thành lập công ty Trọn Gói Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

Hotline: 0902.355.922